Kurikulum Prodi Pendidikan Kriya

No.

Kode Makul

Nama Mata  Kuliah

Aspek Kompe­ten­si (Yang Ditekankan)

Kel

SKS

Komposisi Teori/Praktik/Lap

Sem

S

P

K

T/K

T

P

L

 1.  

MKU6301

Pend. Agama Islam*

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

MKU

 

3

3

-

-

2

MKU6302

Pend. Agama Katholik*

MKU6303

Pend. Agama Kristen Protestan*

MKU6304

Pendidikan Agama Budha*

MKU6305

Pendidikan Agama Hindu*

MKU6306

Pendidikan Agama Kong Hu Chu*

 1.  

MKU6207

PKn

V

V

 

V

MKU

2

2

-

-

2

 1.  

MKU6208

Pancasila

V

V

 

V

MKU

2

2

-

-

1

 1.  

MKU6209

Bahasa Indonesia

 

V

V

 

MKU

2

1

1

-

5

 1.  

MKU6210

Statistika

 

V

 

 

MKU

2

2

-

-

3

 1.  

MKU6211

Bahasa Inggris

 

V

 

 

MKU

2

1

1

-

1

 1.  

MKU6212

Kewirausahaan

 

 

V

V

MKU

2

1

1

-

5

 1.  

MKU6313

KKN

V

 

V

V

MKU

3

-

-

3

7

 1.  

MKU6216

Pendidikan Inklusi

V

V

V

 

MKU

2

2

2

-

1

 1.  

MDK6201

Ilmu Pendidikan

 

V

 

 

MDK

2

2

-

-

2

 1.  

MDK6202

Psikologi Pendidikan

V

V

 

 

MDK

2

2

-

-

4

 1.  

MDK6203

Manajemen Pendidikan

V

V

V

 

MDK

2

1

1

-

3

 1.  

MDK6204

Sosio-Antropologi Pendidikan

 

V

 

 

MDK

2

2

-

-

3

 1.  

SBF6201

Apresiasi Budaya

V

V

 

 

 

2

2

-

-

2

 1.  

SBF6211

Bahasa Jawa*

 

 

 

 

Pil. 1 MK

2

2

 

 

3

SBF6213

Bahasa Jerman*

SBF6214

Bahasa Perancis*

SBF6212

Bahasa Mandarin*

SBF6215

Bahasa Thailand*

 1.  

PPL6301

Magang Kependidikan

V

 

V

V

MKKPP

3

-

-

2

7

 1.  

SSK6201

Kurikulum dan Pembelajaran Kriya

 

V

 

 

MKKPP

2

2

-

-

4

 1.  

SSK6302

Strategi Pembelajaran Kriya**

 

V

 

 

MKKPP

3

2

1

-

3

 1.  

PPL6202

Pembelajaran Mikro

V

V

V

V

MKKPP

2

1

1

-

6

 1.  

SSK6303

Media Pembelajaran Kriya

 

V

 

 

MKKPP

3

2

1

-

5

 1.  

SSK6204

Penilaian Pembelajaran Kriya

 

V

 

 

MKKPP

2

2

-

-

5

 1.  

SSK6205

Sejarah Seni Rupa Indonesia

 

V

 

 

MKBK

2

2

-

-

1

 1.  

SSK6306

Tinjauan Kriya Nusantara

 

V

 

 

MKBK

3

2

-

1

1

 1.  

SSK6307

Proyeksi dan Perspektif

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

1

 1.  

SSK6208

Nirmana Dwimatra

 

V

V

 

MKBK

2

1

1

-

1

 1.  

SSK6209

Nirmana Trimatra

 

V

V

 

MKBK

2

1

1

-

2

 1.  

SSK6310

Gambar Bentuk

 

V

V

 

MKBK

3

-

3

-

1

 1.  

SSK6311

Gambar Ornamen

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

3

 1.  

SSK6312

Ilustrasi

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

2

 1.  

SSK6213

Estetika

 

V

 

 

MKBK

2

2

-

-

6

 1.  

SSK6214

Sosiologi Kriya

 

V

 

 

MKBK

2

2

-

-

1

 1.  

SSK6315

Seminar

V

V

 

 

MKBK

3

1

2

-

6

 1.  

SSK6416

Dasar-dasar Seni Rupa

 

V

V

 

MKBK

4

1

3

-

2

 1.  

SSK6317

Kriya Kayu Tradisional

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

2

 1.  

SSK6418

Kriya Kayu Pengembangan

 

V

V

 

MKBK

4

1

3

-

5

 1.  

SSK6319

Kriya Keramik Tradisional

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

2

 1.  

SSK6420

Kriya Keramik Pengembangan

 

V

V

 

MKBK

4

1

3

-

5

 1.  

SSK6321

Batik Tradisional

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

3

 1.  

SSK6422

Batik Pengembangan

 

V

V

 

MKBK

4

1

3

-

4

 1.  

SSK6323

Kriya Kulit Perkamen

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

3

 1.  

SSK6424

Kriya Kulit Tersamak

 

V

V

 

MKBK

4

1

3

-

4

 1.  

SSK6325

Kriya Logam Wudulan

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

4

 1.  

SSK6426

Kriya Logam Filigree

 

V

V

 

MKBK

4

1

3

-

5

 1.  

SSK6327

Kriya Tekstil Struktur

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

3

 1.  

SSK6428

Kriya Tekstil Hias Permukaan

 

V

V

 

MKBK

4

1

3

-

4

 1.  

SSK6329

Manajemen Kriya

 

V

V

 

MKBK

3

3

-

-

4

 1.  

SSK6230

Ergonomi

 

V

 

 

MKBK

2

2

-

-

5

 1.  

SSK6431

Desain Produk Kriya

 

 

V

 

MKBK

4

1

3

-

6

 1.  

SSK6332

Packaging

 

V

V

 

MKBK

3

1

2

-

6

 1.  

SSK6433

Kriya Kayu Kreasi***

V

V

V

V

MKBK

Pil. 1 MK

4

1

3

-

6

SSK6434

Kriya Keramik Kreasi ***

SSK6435

Batik Kreasi***

SSK6436

Kriya Logam Kreasi ***

SSK6437

Kriya Kulit Kreasi ***

SSK6438

Kriya Tekstil Kreasi ***

 1.  

SSK6339

Metodologi Penelitian Pendidik­an Kriya

 

V

 

 

MKPP

3

3

-

-

6

 1.  

SSK6640

Tugas Akhir Skripsi *

 

V

 

V

 

V

 

MKPP

Pil.

6

-

2

4

8

SSK6641

Tugas Akhir Karya Seni *

 

Jumlah SKS

146